Hypnoterapia

HYPNOTERIAPIA, HYPNOOSI

Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, jonka perustana on luottamus, suopeus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hypnoosi on mielihyvää tuottavaa ja stressiä laukaisevaa.

Varaa Aika Ilmaiseen Konsultaatioon

Keskustelemme ja käymme läpi nykyiset haasteet ja solmukohdat ja kartoitan keskustelumme pohjalta sinulle sopivimman hoitomuodon tai valmennuksen. Aikaa tähän on varattu 20 minuuttia. Konsultaatio ei sido sinua mihinkään.

Mihin ongelmiin hypnoosia käytetään

Hypnoosin käytön kohdealueita

Terapia

Terapiassa yleisimpiä kohdealueita ovat erilaiset pelot, jännittäminen, uupuminen, unettomuus, kivun hallinta ja ns. psykosomaattiset oireet. Myös erilaisten riippuvuuksien kuten tupakka- ja alkoholiriippuvuuksien hoidossa suggestoterapialla on saatu hyviä tuloksia.

Psyykkinen valmennus

Hypnoosivalmennuksella voidaan parantaa itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Valmennuksella voidaan myös tehostaa motivoitumista esimerkiksi terveellisiin elintottumuksiin, laihduttamiseen, opiskeluun, koulunkäyntiin ja kuntoutumiseen. Urheilun psyykkinen valmennus sekä esiintymis- ja synnytysvalmennus ovat myös hypnoosityöskentelyn kohdealueita.

Oppiminen

Taito käyttää rentoutumista, hypnoosia, mielikuvaharjoittelua ja suggestioita auttaa löytämään oppimiselle otollisen tilan ja asenteen. Suggestoterapeutin vastaanotolla nämä ‘työkalut’ oppii muutaman käyntikerran aikana.

Luovuus

Suggestoterapian elementeillä mieli ikään kuin ‘avautuu’ ja tämän vuoksi moni kokee luovuutensa aktivoituvan hypnoosityöskentelyn ansiosta.

Rentoutuminen

Suggestoterapeuttisen ohjauksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttään ja jaksamistaan.

Hypnoosityöskentelyn Asiakastapaaminen

Asiakastapaaminen kestää noin 1,5 – 2 tuntia, josta itse hypnoosityöskentelyä on usein n. 30 – 50 minuuttia.

Tapaamisen aluksi keskustellaan asiakkaan tilanteesta, hänen tavoitteistaan ja valmennusprosessin kulusta, sekä laaditaan hypnoosityöskentelyssä käytettävät suggestiot eli ehdotelauseet yhdessä asiakkaan kanssa.

Hypnoosissa ihminen on tietoinen ympäristön tapahtumista ja esimerkiksi keskustelu terapeutin kanssa tarvittaessa tapahtuu täysin normaalisti. Hypnoosityöskentely sopii, paitsi osaksi muuta terapiaa ja hoitoja, myös lyhytterapeuttiseksi työskentelytavaksi erityisesti rajattujen asioiden työstämiseen.

​Yhden asian tiimoilla tapaamisten määrä on tavallisesti 2-5 kerran välillä. Joskus yhdestäkin kerrasta voi olla suuri apu ja toisaalta työskentelyä voidaan jatkaa pidempänäkin prosessina. Ei siis ole mitään estettä käyttää hypnoosityöskentelyä jatkuvasti, jos se asiakkaalle ja hänen henkilökohtaiselle työskentelytavalleen sopii.

Hypnoosi ja suggestio

Asiakastapaamisen yksi tärkeimmistä työkaluista on hypnoosin ja suggestioiden käyttö. Hypnoosiohjaaja opastaa ja ohjaa erilaisin vaivutusmenetelmin asiakasta tuottamaan turvallisen ja itsellensä sopivan hypnoositilan. Asiakkaan saavutettua tuon tarkoitukseen soveltuvan työskentelytilan, hänelle annetaan yhdessä sovittuja suggestioita, jotka tukevat hänen tavoitteitaan.

Mielletyöskentely, valvetyöskentely

Erilaisia mielletyöskentelyn muotoja, kuten valvetyöskentelyä, voidaan myös käyttää. Hypnoosityöskentelyn aikana asiakkaalle syntyy oivalluksia ja hänen on mahdollista saada vastauksia kysymyksiinsä, joihin loogisen tason ajattelun avulla ei voida päästä. Näistä on tärkeää keskustella ja tämän vuoksi useimmat terapeutit varaavat riittävästi aikaa keskustelulle myös tapaamisen loppupuolelle.

Kotitehtävät

Hypnoosityöskentelyn jälkeen asiakkaalle saatetaan tilanteesta riippuen antaa erilaisia kotitehtävä tai nauhoite, jotka tukevat hänen omaa henkilökohtaista prosessiaan ja tavoitteidensa saavuttamista sekä kiinnittävät ja konkretisoivat saatuja vastauksia ja oivalluksia hänen omaan elämäänsä ja arkeensa hyvällä tavalla.

Hypnoosi on tietoisuuden tila eli muuntunut tajunnan tila,

joka poikkeaa normaalista päivätietoisuuden tilasta. Hypnoositila on keskittynyt mielentila, jolle on tyypillistä kokemus olla unen ja valveen rajalla. Tässä olotilassa mieli on avoin uuden oppimiseen ja eri asioiden uudelleen määrittymiseen.

Hypnoositila on ihmiselle ominainen.

Tämä tila on mielen rentoutumista, joka kokijan ominaisuuksista johtuen vaihtelee eri asteisena kevyen pinnallisesta syvään.

Hypnotisointi on tähän tilaan opastamista, jolloin kohdehenkilö omaehtoisesti hypnotisoituu. Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, jonka perustana on luottamus, suopeus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hypnoosi on mielihyvää tuottavaa ja stressiä laukaisevaa.

Hypnoosissa ei välttämättä pyritä syviin tiloihin vaan hyvään suggestioalttiuteen ja aktiiviseen työskentelyyn asiakkaan tavoitteen mukaisesti.

Suggestio on suostutteleva ehdotus, vakuutus tai väite,

joka ei joudu mielen kriittisen pohdinnan kohteeksi vaan hyväksytään sellaisenaan, mikäli se ei loukkaa kohdehenkilön moraalia, eettistä näkemystä tai sopivuuskäsitystä. Koko kulttuurimme on täynnä suggestioita. Niitä on vuorovaikutussuhteissa, työelämässä, uskonnossa, politiikassa, kouluissa, jne. Niitä on tahallisia, tavoitehakuisia ja tahattomia, harkitsemattomia. Ne ovat joko myönteisiä ja kannustavia tai kielteisiä ja latistavia. Kielteiset suggestiot ovat usein tahattomia, joita annamme huomaamattamme toisillemme jokapäiväisissä toimissamme kaikilla elämänalueilla. Suggestiot vaikuttavat meissä ja niin opimme pitämään epätosiakin väittämiä, asioita ja ominaisuuksia itsestämme ja elinpiiristämme tosina. Väärät uskomukset hankaloittavat elämää ja toimivat esteinä mahdollisuuksiemme toteutumiselle. Kun opimme itse tuntemaan suggestion luonteen ja toiminnan, opimme käyttämään itsesuggestiota ja näin vaikuttamaan elämänlaatuumme. Kaikki mitä olemme oppineet väärin voimme poisoppia tai oppia uudelleen.

Hypnoosi ja suggestio

Hypnoosi on mielen tila, jossa kyky vastaanottaa suggestioita on merkittävästi lisääntynyt. Tätä mielen ominaisuutta käytetään hyväksi suggestiopohjaisissa terapia-, opetus- ja valmennusmenetelmissä. Niiden menetelmien piiriin kuuluu koko inhimillinen elämä. Suggestiopohjaisten menetelmien yhtenä tarkoituksena on, että niiden avulla asiakas oppii itse ohjaamaan itseään tavoitteidensa suuntaan itsehypnoosin ja itsesuggestion opittuaan.

Miksi suggestio toimii

Yksi suggestoterapian taustaolettamus on, että rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ja mielikuvat toimivat alitajuisesti ja oppiminen tehostuu. Tähän perustuu hypnoosivalmennuksen ja -terapian hyvät tulokset.

Ota siis sinäkin koko kapasiteettisi käyttöön!

Lähde: Tekstiä muokattu Valmentamon ja Suomen Hypnoosiliitto SHL ry:n materiaalia hyödyntäen.